Polskie Towarzystwo Fizyczne
Oddział Toruński

STYPENDIUM STUDENCKIE im. Prof. Aleksandra Jabłońskiego TO PTF – terminy i kwota stypendiów

2021-06-25

Zgodnie z Regulaminem w roku akademickim 2021/22 zostaną przyznane stypendia w dwóch kategoriach: maturzystka i maturzysta. Stypendia mają charakter wyróżnień i stanowią formę wsparcia. Zarząd TO PTF ustalił wysokość stypendium na 3 500 PLN w każdej kategorii.

O stypendium w danym roku może wnioskować maturzystka lub maturzysta, którzy:

  • zamierzają rozpocząć studia na kierunku fizyka lub fizyka techniczna na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK w Toruniu;
  • osiągają dobre wyniki w nauce z przedmiotów ścisłych (potwierdzone świadectwem szkolnym i wynikami matur);
  • mają osiągnięcia naukowe z fizyki potwierdzone odpowiednimi dokumentami;
  • angażują się w działalność promującą nauki ścisłe i przyrodnicze.

Termin składania dokumentów upływa 20 lipca 2021 r.

W celu uzyskania stypendium wnioskujący przedstawia:

  • kompletny wniosek stypendialny (wzór wniosku);
  • podpisane oświadczenia i zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
  • kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej;
  • kopię świadectwa dojrzałości (z wynikami matury);
  • kopię dokumentów potwierdzających osiągnięcia naukowe;
  • kopię dokumentów poświadczających działalność promującą nauki ścisłe i przyrodnicze.

Dokumenty składa się wyłącznie w formie elektronicznej na adres: renata@fizyka.umk.pl

Decyzja Komisji Stypendialnej dotycząca przyznania stypendium będzie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej TO PTF w terminie do 5 sierpnia 2021 r.

Zapraszamy do aplikowania!

Renata Drozdowska
Polskie Towarzystwo Fizyczne
Oddział Toruński