Polskie Towarzystwo Fizyczne
Oddział Toruński

Misja

CELE PTF:

  1. Upowszechnianie fizyki i nauk pokrewnych, podnoszenie ogólnego poziomu wiedzy fizycznej w społeczeństwie oraz popieranie rozwoju fizyki w Polsce.
  2. Rozwijanie więzi między fizykami zatrudnionymi w oświacie, w nauce oraz w różnych gałęziach gospodarki.
  3. Reprezentowanie środowiska fizyków w społeczeństwie, wobec organów państwowych, samorządowych, a także innych organizacji publicznych i prywatnych w kraju oraz za granicą.

DZIAŁANIA PTF:

  1. Wspieranie i organizowanie badań w dziedzinie fizyki, ich nagradzanie oraz upowszechnianie.
  2. Prowadzenie działalności wydawniczej z dziedziny fizyki i jej zastosowań.
  3. Prowadzenie, popieranie i nagradzanie działalności edukacyjnej związanej z nauczaniem fizyki na wszystkich poziomach.
  4. Wspieranie popularyzacji fizyki i jej osiągnięć.
  5. Organizowanie i rozwijanie współpracy z krajowymi i zagranicznymi organizacjami oraz towarzystwami naukowymi.
Polskie Towarzystwo Fizyczne
Oddział Toruński