Polskie Towarzystwo Fizyczne
Oddział Toruński

Nagrody

1. Medal Mariana Smoluchowskiego nadawany za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie nauk fizycznych

Medal może być nadawany zarówno uczonym polskim jak i zagranicznym.

Kandydata do Medalu może zgłosić zarząd Oddziału PTF, członek wspierający PTF  lub grupa co najmniej 3 członków zwyczajnych PTF. 

Kandydatury mogą być zgłaszane w terminie do 30 kwietnia 2021 r. Medal nadawany jest raz na dwa lata.

Laureat Medalu otrzymuje dyplom sygnowany przez prezesa PTF i przewodniczącego Kapituły, medal z wygrawerowanym na rewersie imieniem i nazwiskiem laureata.

Laureat wygłasza w trakcie uroczystości Wykład im. Mariana Smoluchowskiego.

Nagrodzeni z Oddziału Toruńskiego:

Aleksander Jabłoński (Toruń) - 1968 r.

Aleksander Wolszczan (Toruń, Uniwersytet Stanu Pensylwania) - 2001 r.

 

2. Nagroda Naukowa im. Wojciecha Rubinowicza przyznawana za wybitne i twórcze prace naukowe polskich badaczy z zakresu fizyki

Nagroda Naukowa jest przyznawana za artykuł lub serię artykułów opublikowanych w okresie pięciu lat kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku.

Kandydatów do Nagród mogą zgłaszać zarządy Oddziałów PTF lub grupy co najmniej 3 członków zwyczajnych PTF. 

Kandydatury mogą być zgłaszane w terminie do 30 kwietnia danego roku

Laureaci Nagrody otrzymują dyplomy sygnowane przez prezesa Towarzystwa i przewodniczącego Kapituły oraz nagrody pieniężne.

Nagrodzeni z Oddziału Toruńskiego:

Stanisław Dembiński (Toruń) - 1969 r.

Andrzej Kossakowski (Toruń) - 1971 r.

Karol Jankowski (Toruń) - 1972 r.

Tomasz Szczurek (Toruń) - 1974 r.

Andrzej Bielski (Toruń) - 1980 r.

 

3. Nagroda za rozprawę doktorską za najlepsze prace doktorskie wykonane w polskich jednostkach uprawnionych do nadawania stopnia naukowego doktora w zakresie fizyki

Nagroda Doktorska jest przyznawana za rozprawę doktorską obronioną w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku. 

Kandydatów do Nagród mogą zgłaszać zarządy Oddziałów PTF lub grupy co najmniej 3 członków zwyczajnych PTF oraz promotorzy rozpraw doktorskich. 

Kandydatury mogą być zgłaszane w terminie do 30 kwietnia danego roku

Laureaci Nagrody otrzymują dyplomy sygnowane przez prezesa Towarzystwa i przewodniczącego Kapituły oraz nagrody pieniężne.

Nagrodzona z Oddziału Toruńskiego:

Agata Cygan (Toruń) - 2013 r.

 

4. Nagroda im. Arkadiusza Piekary za najlepsze prace magisterskie wykonane w polskich jednostkach uprawnionych do kształcenia na kierunkach związanych z naukami fizycznymi

Nagroda Magisterska jest przyznawana za pracę magisterską obronioną w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku. 

Kandydatów do Nagród mogą zgłaszać zarządy Oddziałów PTF lub grupy co najmniej 3 członków zwyczajnych PTF oraz kierownicy zakładów/katedr lub dyrektorzy instytutów, w których zgłaszana praca magisterska została wykonana.

Kandydatury mogą być zgłaszane w terminie do 30 kwietnia danego roku

Laureaci Nagrody otrzymują dyplomy sygnowane przez prezesa Towarzystwa i przewodniczącego Kapituły oraz nagrody pieniężne.

Nagrodzeni z Oddziału Toruńskiego:

Wojciech Jaworski (Toruń) - 1981 r.

Ryszard Trawiński (Toruń) - 1989 r.

Roman Ciuryło (Toruń) - 1993 r.

Jacek Szatkowski (Toruń) - 1994 r.

Michał Zieliński (Toruń) - 2002 r.

Piotr Kolenderski (Toruń) - 2007 r.

Justyna Chojnacka (Toruń) - 2008 r.

Mateusz Borkowski (Toruń) - 2011 r.

Piotr Wcisło (Toruń) - 2012 r.

 

5. Nagroda im. Krzysztofa Ernsta za Popularyzację Fizyki

Nagroda za Popularyzację jest przyznawana za wybitną działalność popularnonaukową w okresie trzech lat kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku, na którą składa się publikowanie artykułów lub książek, wygłaszanie wykładów popularyzujących fizykę, przygotowywanie audycji radiowych lub telewizyjnych oraz aktywność w internecie o takim charakterze, a także organizowanie publicznych imprez, wystaw, pokazów związanych z upowszechnianiem fizyki. Nagroda za Popularyzację może być przyznana również za długoletnią wyróżniającą się działalność popularnonaukową. 

Kandydatów do Nagród mogą zgłaszać zarządy Oddziałów PTF, członkowie wspierający PTF lub grupy co najmniej 3 członków zwyczajnych PTF. 

Kandydatury mogą być zgłaszane w terminie do 30 kwietnia danego roku

Laureat Nagrody za Popularyzację otrzymuje dyplom sygnowany przez prezesa PTF i przewodniczącego Kapituły, nagrodę pieniężną oraz Medal Krzysztofa Ernsta z wygrawerowanym na rewersie imieniem i nazwiskiem nagradzanego. 

Nagrodzeni z Oddziału Toruńskiego:

Józefina Turło (Toruń) - 2016 r.

Grzegorz Karwasz (Toruń) - 2019 r.

 

6. Nagroda za Artykuł Popularnonaukowy

Nagroda za Artykuł Popularnonaukowy jest przyznawana za wyróżniający się artykuł popularnonaukowy opublikowany przez obywatela polskiego w ciągu roku kalendarzowego poprzedzającego rok złożenia wniosku. 

Kandydatów do Nagród mogą zgłaszać zarządy Oddziałów PTF, członkowie wspierający PTF lub grupy co najmniej 3 członków zwyczajnych PTF. 

Kandydatury mogą być zgłaszane w terminie do 30 kwietnia danego roku

Laureat Nagrody za Artykuł otrzymuje dyplom sygnowany przez prezesa PTF i przewodniczącego Kapituły oraz nagrodę pieniężną.

 

7. Nagroda PTF im. Grzegorza Białkowskiego dla Nauczycieli Fizyki

Nagroda jest przyznawana za wybitną działalność dydaktyczną i wychowawczą nauczycielom fizyki w szkołach oraz wychowawcom w placówkach oświatowo-wychowawczych i kształcenia ustawicznego. 

Kandydatów do Nagród mogą zgłaszać zarządy Oddziałów PTF, członkowie wspierający, Komitet Główny Olimpiady Fizycznej, Krajowy Komitet Turnieju Młodych Fizyków lub grupa co najmniej 3 członków zwyczajnych PTF.

Kandydatury mogą być zgłaszane w terminie do 30 kwietnia danego roku

Laureat Nagrody I stopnia otrzymuje dyplom sygnowany przez prezesa PTF i przewodniczącego Kapituły, nagrodę pieniężną oraz Medal Grzegorza Białkowskiego z wygrawerowanym na awersie imieniem i nazwiskiem nagrodzonego.

Laureaci Nagrody II i III stopnia otrzymują dyplomy sygnowane przez prezesa PTF i przewodniczącego Kapituły oraz nagrodę pieniężną.

Laureaci wyróżnień otrzymują dyplom sygnowany przez prezesa PTF i przewodniczącego Kapituły.

Nagrodzeni z Oddziału Toruńskiego:

Juliusz Domański (Toruń) - 1972 r., 1981 r., 1989 r., 1994 r.

Józef Olszewski (Toruń) - 1980 r.

Hanna Osicka (Toruń) - 1987 r.

Wojciech Olszewski (Toruń) - 2013 r., 2019 r.

Krzysztof Gołębiowski (Toruń) - 2013 r.

Ilona Dybicz (Kruszwica) - 2019 r.

Anna Bukiewicz-Szul (Toruń) - 2020 r.

 

8. Nagroda specjalna PTF przyznawana przez Zarząd Główny

Nagrodzeni z Oddziału Toruńskiego:

Józefina Turło (Toruń) - 1992 r.

Konrad Banaszek (Toruń) - 2005 r.

Andrzej Bielski (Toruń) - 2009 r.

 

Polskie Towarzystwo Fizyczne
Oddział Toruński